کالکشن‌ مانا

کالکشن مانا

چون خاطرات مانا است. قرار نیست نفس‌های خاطرات به شماره بیافتد، مانا قصه گوی خاطرات خوب ماست. در این مجموعه دستبندها و انگشترهایی را بصورت ست و همگون طراحی و ارایه نمودیم.

فلسفه این کالکشن بر اساس خاطره‌ای که پایداری یک رابطه را مستحکم می‌کند بنا نهاده شده است.